Category Archives: HISTORY

Οι Έλληνες πάντα θα νικούν-The Greeks always will win-Los Griegos ganarán [Surah ΧΧΧ, 1-5]

Η ΛΕΞΗ ΚΟΡΑΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ORIGIN WORD CORAN-PROCEDENCIA PALABRA CORAN
“The Qur’an” is a Greek word – and has a chapter entitled:

“THE GREEKS” …

What does the Quran say?

“The Greeks [always] will win. It’s the will of Allah »[Surah XXX, 1-5] (Of course, with the strongest weapon in the world: their culture! The rusting cannons. Culture but perpetuated.)

Few know that the sacred word “Quran” is Hellenic (Greek) even Homer *. Derived from the Greek verb sacred ‘Korea’ meaning-sow the Word of God – and hence “sweep.” The word “Korea” and expresses the sacred act of creation: when our father “ekorefse”, that sowed the seeds of the mother-daughter to us and molded us!

Today, the verb is known as “cross-korefo”, from the daughter: life-korefo <daughter. That is the most creative act in the world! In the “Quran” (the word is borrowed from the Arabs, Persians and Turks from Greek-Homeric: Korea). The “Koran” is 114 “Funds” (the corresponding “Arabic” word: «Surah» is also Greek, from “Series”). But the word “Allah” is the Hellenic “alios”, which is the Greek word proto-Sun: The first God of the first proto-Greek Pelasgos was not Jupiter, not Saturn, but the sun! That gives light and life to the people: alios ** sun ** Hellas (= Light) ** Hellas ** (H = X) Allah … And the name “Muhammad” is borrowed from Hellenic “magnanimity” = being rich world soul.

«ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟ» είναι ελληνική λέξη – και έχει ένα κεφάλαιο με τίτλο:

«ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»…

Τι λέει το Κοράνιο;

«Οι Έλληνες [πάντα] θα νικούν. Είναι θέλημα του Αλλάχ» [Surah ΧΧΧ, 1-5] (Φυσικά, με το ισχυρότερο όπλο στον κόσμο: τον πολιτισμό τους! Τα κανόνια σκουριάζουν. Ο πολιτισμός όμως διαιωνίζεται.)

Λίγοι γνωρίζουν ότι η ιερή λέξη «Κοράνιο» είναι ελληνικότατη και μάλιστα ομηρική*. Προέρχεται από το ιερό ελληνικό ρήμα «κορέω», που σημαίνει σπέρνω -τον Λόγο του Θεού!- και κατ’ επέκταση «σαρώνω». Το ρήμα «κορέω» εκφράζει και την ιερή πράξη της δημιουργίας: όταν ο πατέρας μας «εκόρευσε», δηλαδή έσπειρε τον σπόρο του στην κόρη-μάνα μας και έπλασαν εμάς!

Σήμερα το ρήμα είναι γνωστό ως: «δια-κορεύω», από το κόρη: δια-κορεύω<κόρη. Δηλαδή η πιο δημιουργική πράξη στον κόσμο! Στο «Κοράνιο» (η λέξη είναι ΔΑΝΕΙΟ των Αράβων, Περσών και Τούρκων από το ελληνικό-ομηρικό: κορέω). Το «Κοράνιο» έχει 114 «Κεφάλαια» (η αντίστοιχη «Αραβική» λέξη: «Surah» είναι και αυτή ελληνική, από το «Σειρά»). Αλλά και η λέξη «Αλλάχ» είναι από το ελληνικότατο «άλιος», που είναι η πρωτο-ελληνική λέξη ήλιος: Ο πρώτος πρώτος Θεός του πρωτο-Ελληνα Πελασγού ήταν, όχι ο Δίας, όχι ο Κρόνος, αλλά ο Ηλιος! Που χαρίζει το φως και τη ζωή στους Ανθρώπους: άλιος**ήλιος**Ελλάς (=το Φως)**Hellas**(Η=Χ) Αλλάχ… Και το όνομα «Μωάμεθ» είναι δάνειο από το ελληνικότατο «μεγάθυμος» = ον με πλούσιο κόσμο ψυχής.
“El Corán” es una palabra griega – y tiene un capítulo titulado:

“Los griegos” …

¿Dice, qué es el Corán ?

“Los griegos ganarán, es la voluntad de Dios» [Sura XXX, 1-5].(Por supuesto, con el arma más poderosa del mundo:.. Su cultura, Los cañones oxidados y perpetuos de su Cultura.

Pocos saben que la palabra sagrada “Corán” es Helénica (en griego), incluso* Homero. Derivado del verbo griego que significa sembrar la Palabra de Dios a través del libro sagrado – “. De barrido” y por lo tanto La palabra “Corea” expresa el acto sagrado de la creación: cuando nuestro padre “ekorefse”,que sembró las semillas de la madre-hija para nosotros y moldeado con nosotros! Hoy en día, el verbo que se conoce como “cross-korefo”, de la hija: la vidakorefo hija <. Ese es el acto más creativo del mundo! En el “Corán” (la palabra está tomada de los árabes, persas y turcos-del griego homérico: Corea del Sur).

El “Corán” es de 114 “fondos” (el correspondiente “árabe” palabra:«sura» también es griega, de la “Serie”).

Pero la palabra “Allah” es laHelénica “alios”, que es la palabra griega proto-Sol: El Dios en primer lugar de los primeros proto-griegos Pelasgo no era Júpiter no, Saturno, pero el sol! Eso le da luz y vida a la gente: alios ** sun ** Hellas (= luz) ** ** Hellas (H = X)Dios … Y el nombre de “Mahoma” ha sido tomada de Helénica”magnanimidad” = ser alma del mundo rico.

Advertisements

ALEXANDER THE GREAT AND HIS LAST WORDS

Alexander’s last words:  “Bury my body, do not build any monument, keep my hands outside so that the world knows the person who won the world had nothing in his hands when dying“.

There is very instructive incident involving the life of Alexander, the great Greek Macedonian king. Alexander, after conquering many kingdoms, was returning home. On the way, he fell ill and it took him to his death bed. With death staring him in his face, Alexander realized how his conquests, his great army, his sharp sword and all his wealth were of no consequence.

He now longed to reach home to see his mother’s face and bid her his last adieu. But, he had to accept the fact that his sinking health would not permit him to reach his distant homeland. So, the mighty conqueror lay prostrate and pale, helplessly waiting to breathe his last. He called his generals and said, “I will depart from this world soon, I have three wishes, please carry them out without fail.” With tears flowing down their cheeks, the generals agreed to abide by their king’s last wishes.

“My first desire is that,” said Alexander, “My physicians alone must carry my coffin.” After a pause, he continued, “Secondly, I desire that when my coffin is being carried to the grave, the path leading to the graveyard be strewn with gold, silver and precious stones which I have collected in my treasury.

“The king felt exhausted after saying this. He took a minute’s rest and continued. “My third and last wish is that both my hands be kept dangling out of my coffin.”The people who had gathered there wondered at the king’s strange wishes. But no one dare bring the question to their lips.

Alexander’s favorite general kissed his hand and pressed them to his heart. “O king, we assure you that your wishes will all be fulfilled. But tell us why do you make such strange wishes?”

At this Alexander took a deep breath and said: “I would like the world to know of the three lessons I have just learnt. I want my physicians to carry my coffin because people should realize that no doctor can really cure any body. They are powerless and cannot save a person from the clutches of death. So let not people take life for granted.

The second wish of strewing gold, silver and other riches on the way to the graveyard is to tell People that not even a fraction of gold will come with me. I spent all my life earning riches but cannot take anything with me. Let people realize that it is a sheer waste of time to chase wealth.

And about my third wish of having my hands dangling out of the coffin, I wish people to know that I came empty handed into this world and empty handed I go out of this world.

Picture of Alexander