DIES SLOWLY…..in 7 languages

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αργοπεθαίνει όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας,

επαναλαμβάνοντας κάθε μέρα τις ίδιες διαδρομές,

όποιος δεν αλλάζει περπατησιά,

όποιος δεν διακινδυνεύει καν χρώμα στα ρούχα του ν΄ αλλάξει

κι όποιος δεν μιλά πια σε όποιον δεν γνωρίζει.

Αργοπεθαίνει όποιος αποφεύγει ένα πάθος,

όποιος προτιμά το μαύρο για το άσπρο και τα διαλυτικά σημεία στο “ι”

αντί της αλληλουχίας συγκινήσεων εκείνης

που κάνει να λάμπουν τα μάτια

Και μετατρέπουν το χασμουρητό σε χαμόγελο

φέρνοντας χτυποκάρδι μπροστά στο λάθος και στα αισθήματα.

Αργοπεθαίνει όποιος δεν αναποδογυρίζει το τραπέζι,

όποιος δεν είναι ευτυχισμένος στη δουλειά του,

όποιος δεν διακινδυνεύει τη βεβαιότητα

για την αβεβαιότητα του να κυνηγάς ένα όνειρο,

κι όποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του,

τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του να αποφύγει τις συμβουλές της σύνεσης.

Αργοπεθαίνει όποιος δεν ταξιδεύει

΄Οποιος δεν διαβάζει

Όποιος δεν ακούει μουσική

Όποιος δεν συμφιλιώνεται με τον εαυτό του.

Αργοπεθαίνει όποιος καταστρέφει τον έρωτά του,

όποιος δεν επιτρέπει να τον βοηθήσουν,

όποιος περνάει τις μέρες του παραπονούμενος για τη τύχη του

ή για την ασταμάτητη βροχή.

Αργοπεθαίνει όποιος εγκαταλείπει μια ιδέα του,

πριν την αρχίσει, όποιος δεν ρωτά για πράγματα που δεν γνωρίζει.

Αποφεύγουμε τον θάνατο σε μικρές δόσεις,

όταν θυμόμαστε πάντοτε ότι για να είναι κανείς ζωντανός

χρειάζεται μια προσπάθεια πολύ μεγαλύτερη από το απλό γεγονός της αναπνοής.

Μόνο η ένθερμη υπομονή θα μας οδηγήσει σε μια λαμπρή ευτυχία…

IN ENGLISH
Dies slowly he who transforms himself into the slave of habits,
repeating every day the same itineraries,
who does not change a brand,
does not risk to wear a new color and doesn’t talk to whom he doesn’t know.

Dies slowly he who makes of television his guru.

Dies slowly he who avoids a passion,
who prefers black to white
and the dots on the “i” than to the whirlpool of emotions,
those ones that recover the gleam of the eye,
smiles from the yawns,
hearts from the stumbling and the feelings.

Dies slowly he who does not overthrow the table when is he is unhappy at work,
who does not risk the certain for the uncertain
to go toward that dream that has been keeping him awake.
Who does not allow, at least once in his life, flees from wise counsel.

Dies slowly he who does not travel, does not read,
he who does not listen to music, who does not find grace in himself.
Dies slowly he who destroys his self esteem,
who does not accept somebody’s help.
Dies slowly he who passes his days complaining of his bad luck or the incessant rain.
Dies slowly he who abandons a project before starting it,
who does not ask over a subject that he does not know
or who does not answer when being asked about something he knows.

Dies slowly he who does not share his emotions, joys and sadness,
who does not trust, who does not even try.
Dies slowly he who does not re-live his memories
and continues getting emotional as if living them at that moment.

Dies slowly he who does not intent in excelling,
who does not learn from the stones from the road of life,
who does not love and or let’ s somebody love.

Let’s avoid death in soft doses,
remembering always that to be alive demands an effort much bigger
than the simple fact of breathing…
And only through perseverance do we conquer the splendid happiness.

IN SPANICH

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito,
repitiendo todos los días los mismos trayectos,
quien no cambia de marca,
no arriesga vestir un color nuevo
y no le habla a quien no conoce.

Muere lentamente quien evita una pasión,
quien prefiere el negro sobre blanco
y los puntos sobre las “íes”
a un remolino de emociones,
justamente las que rescatan el brillo de los ojos,
sonrisas de los bostezos,
corazones a los tropiezos y sentimientos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa
cuando está infeliz en el trabajo,
quien no arriesga lo cierto por lo incierto
para ir detrás de un sueño,
quien no se permite por lo menos una vez en la vida,
huir de los consejos sensatos.

Muere lentamente quien no viaja,
quien no lee,
quien no oye música,
quien no encuentra gracia en sí mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio,
quien no se deja ayudar.
Muere lentamente,
quien pasa los días quejándose de su mala suerte
o de la lluvia incesante.

Muere lentamente,
quien abandona un proyecto antes de iniciarlo,
no preguntando de un asunto que desconoce
o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe.

Evitemos la muerte en suaves cuotas,
recordando siempre que estar vivo
exige un esfuerzo mucho mayor
que el simple hecho de respirar.

Solamente la ardiente paciencia
hará que conquistemos una espléndida felicidad.

IN ITALIAN
Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marca,
chi non rischia di vestire un colore nuovo,
chi non parla a chi non conosce.

Muore lentamente chi evita una passione,
chi preferisce il nero su bianco
e i puntini sulle “i”
piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,
quelle che fanno battere il cuore
davanti all’errore e ai sentimenti.

Lentamente muore
chi non capovolge il tavolo,
quando è infelice sul lavoro,
chi non rischia la certezza per l’incertezza,
per inseguire un sogno,
chi non si permette almeno una volta nella vita
di fuggire ai consigli sensati.

Lentamente muore
chi non viaggia,
chi non legge,
chi non ascolta musica,
chi non trova grazia in se stesso.

Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio,
chi non si lascia aiutare.

Muore lentamente
chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna
o della pioggia incessante.

Lentamente muore
chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce,
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.

Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordando sempre che essere vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.

Soltanto l’ardente pazienza
portera’ al raggiungimento di una splendida felicita’.

IN FRENCH

Meurt lentement il qui se transforme en esclave des habitudes,
répétition journalière les mêmes itinéraires,
qui ne change pas une marque,
ne risque pas de porter une nouvelle couleur et ne parle pas à qui il ne sait pas.
Le meurt lentement qui fait de la télévision son gourou.
Le meurt lentement qui évite une passion,
qui préfère le noir au blanc
et les points sur le « I » qu’au tourbillon des émotions,
qui récupèrent la lueur de l’oeil,
sourires des bâillements,
coeurs du trébuchement et des sentiments.
Meurt lentement il qui ne renverse pas la table quand est il est malheureux au travail,
qui ne risque pas le certain pour l’incertain
pour aller vers ce rêve qui l’avait maintenu éveillé.
Qui ne permet pas, au moins une fois dans sa vie, se sauve des avocats-conseils sages.
Meurt lentement il qui ne voyage pas, ne lit pas,
il qui n’écoute pas la musique, qui ne trouve pas la grace dans se.
Meurt lentement il qui détruit son amour-propre,
qui ne reçoit pas quelqu’un aide.
Meurt lentement il qui passe son se plaindre de jours de sa mauvaise chance ou de la pluie incessante.
Meurt lentement il qui abandonne un projet avant de le commencer,
qui ne demande pas au-dessus d’un sujet qu’il ne sait pas
ou qui ne répond pas à quand étant enquis de quelque chose qu’il sait.
Meurt lentement il qui ne partage pas ses émotions, joies et tristesse, qui ne fait pas confiance, que qui n’essaye pas même.
Meurt lentement il qui pas re-live ses mémoires
et continue d’obtenir émotive comme si vivant elles à ce moment.
Meurt lentement il qui ne fait pas intention en excelant,
qui n’apprend pas des pierres de la route de la vie,
qui n’aime pas et ou ne nous a pas laissés quelqu’un amour.
Évitons la mort dans les doses molles,
se rappelant toujours cela pour être demandes vivantes par effort beaucoup plus grand
que le fait simple de la respiration…
Et seulement par la persévérance nous conquérons le bonheur splendide…

IN PORTUGUESE

Morre lentamente quem se transforma um escravo do hábito
repetindo todos os dias o mesmo trajeto
quem não troca de marca
não arrisca vestir uma cor nova
e quem não fala a quem não conhece.

morre lentamente quem evita um paixão
quem prefere o preto sobre o branco
e os pontos sobre os “is”
a um redemoinho de emoções
justamente os que resgatam os brilhos dos olhos
sorrisos das bochechas
corações aos tropeços e sentimentos.
justamente as que resgatam o brilho dos olhos,

Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz com o seu trabalho,
quem não arrisca o certo pelo incerto
para ir atrás de um sonho,
quem não se permite pelo menos uma vez na vida
fugir dos conselhos sensatos.

Morre lentamente quem não viaja
Quem não lê
Quem não ouve música
Quem não encontra graça em si mesmo.

Morre lentamente,
Morre lentamente quem destrói seu amor prório
Quem não se deixa ajudar
ou não responde quando lhe indagam sobre algo que sabe.

Morre lentamente
Quem passa os dias queixando-se de sua má sorte
Ou de chuva incessante

Morre lentamente
quem abandona um projeto antes de iniciá-lo
Não pergunta de um assunto que desconhece
Ou não respondendo quando lhe perguntam sobre algo que sabe
Evitemos a morte em doses suaves,

recordando sempre que estar vivo
exige um esforço muito maior que o simples fato de respirar.
Somente a perseverança fará com que conquistemos um estágio esplêndido de felicidade.

IN RUSSIAN

Умирает медленно, он становиться невольником привычек,
повторяет ежедневно одни и те же маршруты,
не изменяет фирменный знак,
не рискует носить новый цвет и не разговаривает с незнакомцами
Умирает медленно он делает из телевидения гуру.
Умирает медленно, он избегает страсти,
он предпочитает черное белому
и точки над “i” чем водоворот страстей,
который прячет блеск в глазах,
улыбки за зевками,
сердца ошибок и чувств.
Умирает медленно, он не переворачивает стол, когда несчастлив на работе,
кто не рискует уверенностью перед неуверенностью
не идет к мечте, что держала его наяву
Кто не позволяет себе, хотя бы раз в жизни, сбежать от мудрых советчиков

Умирает медленно, он не путешествует, не читает,
он не слушает музыку, которая не находит в нем отклика.
Умирает медленно, он разрушает свое самоуважение,
не принимает чью-либо помощь.
Умирает медленно, он проводит свои дни в постоянных жалобах на неудачи или неутихающий дождь.
Умирает медленно, он оставляет идеи прежде чем реализовать их, он не спрашивает то, чего не знает
или не отвечает, когда его спрашивают о чем-то неизвестном.
Умирает медленно, он не делиться своими чувствами, радостью и печалью.
не доверяет, и даже не пытаеться.
Умирает медленно, он не оживляет свои воспоминания.
и продолжает получать эмоции только от текущего момента.
Умирает медленно, он не делает целью совершенство,
кто не плучает уроков от препятствий жизни, кооторый не любит и не позволяет никому себя любить
Давайте примем смерть в малых дозах, помня всегда, что жить – это нечто большее, чем просто дышать
И только через упорство мы можем обрести счастье….

 

Advertisements

Posted on May 21, 2013, in POEMS. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: