Οι Έλληνες πάντα θα νικούν-The Greeks always will win-Los Griegos ganarán [Surah ΧΧΧ, 1-5]

Η ΛΕΞΗ ΚΟΡΑΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ORIGIN WORD CORAN-PROCEDENCIA PALABRA CORAN
“The Qur’an” is a Greek word – and has a chapter entitled:

“THE GREEKS” …

What does the Quran say?

“The Greeks [always] will win. It’s the will of Allah »[Surah XXX, 1-5] (Of course, with the strongest weapon in the world: their culture! The rusting cannons. Culture but perpetuated.)

Few know that the sacred word “Quran” is Hellenic (Greek) even Homer *. Derived from the Greek verb sacred ‘Korea’ meaning-sow the Word of God – and hence “sweep.” The word “Korea” and expresses the sacred act of creation: when our father “ekorefse”, that sowed the seeds of the mother-daughter to us and molded us!

Today, the verb is known as “cross-korefo”, from the daughter: life-korefo <daughter. That is the most creative act in the world! In the “Quran” (the word is borrowed from the Arabs, Persians and Turks from Greek-Homeric: Korea). The “Koran” is 114 “Funds” (the corresponding “Arabic” word: «Surah» is also Greek, from “Series”). But the word “Allah” is the Hellenic “alios”, which is the Greek word proto-Sun: The first God of the first proto-Greek Pelasgos was not Jupiter, not Saturn, but the sun! That gives light and life to the people: alios ** sun ** Hellas (= Light) ** Hellas ** (H = X) Allah … And the name “Muhammad” is borrowed from Hellenic “magnanimity” = being rich world soul.

«ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟ» είναι ελληνική λέξη – και έχει ένα κεφάλαιο με τίτλο:

«ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»…

Τι λέει το Κοράνιο;

«Οι Έλληνες [πάντα] θα νικούν. Είναι θέλημα του Αλλάχ» [Surah ΧΧΧ, 1-5] (Φυσικά, με το ισχυρότερο όπλο στον κόσμο: τον πολιτισμό τους! Τα κανόνια σκουριάζουν. Ο πολιτισμός όμως διαιωνίζεται.)

Λίγοι γνωρίζουν ότι η ιερή λέξη «Κοράνιο» είναι ελληνικότατη και μάλιστα ομηρική*. Προέρχεται από το ιερό ελληνικό ρήμα «κορέω», που σημαίνει σπέρνω -τον Λόγο του Θεού!- και κατ’ επέκταση «σαρώνω». Το ρήμα «κορέω» εκφράζει και την ιερή πράξη της δημιουργίας: όταν ο πατέρας μας «εκόρευσε», δηλαδή έσπειρε τον σπόρο του στην κόρη-μάνα μας και έπλασαν εμάς!

Σήμερα το ρήμα είναι γνωστό ως: «δια-κορεύω», από το κόρη: δια-κορεύω<κόρη. Δηλαδή η πιο δημιουργική πράξη στον κόσμο! Στο «Κοράνιο» (η λέξη είναι ΔΑΝΕΙΟ των Αράβων, Περσών και Τούρκων από το ελληνικό-ομηρικό: κορέω). Το «Κοράνιο» έχει 114 «Κεφάλαια» (η αντίστοιχη «Αραβική» λέξη: «Surah» είναι και αυτή ελληνική, από το «Σειρά»). Αλλά και η λέξη «Αλλάχ» είναι από το ελληνικότατο «άλιος», που είναι η πρωτο-ελληνική λέξη ήλιος: Ο πρώτος πρώτος Θεός του πρωτο-Ελληνα Πελασγού ήταν, όχι ο Δίας, όχι ο Κρόνος, αλλά ο Ηλιος! Που χαρίζει το φως και τη ζωή στους Ανθρώπους: άλιος**ήλιος**Ελλάς (=το Φως)**Hellas**(Η=Χ) Αλλάχ… Και το όνομα «Μωάμεθ» είναι δάνειο από το ελληνικότατο «μεγάθυμος» = ον με πλούσιο κόσμο ψυχής.
“El Corán” es una palabra griega – y tiene un capítulo titulado:

“Los griegos” …

¿Dice, qué es el Corán ?

“Los griegos ganarán, es la voluntad de Dios» [Sura XXX, 1-5].(Por supuesto, con el arma más poderosa del mundo:.. Su cultura, Los cañones oxidados y perpetuos de su Cultura.

Pocos saben que la palabra sagrada “Corán” es Helénica (en griego), incluso* Homero. Derivado del verbo griego que significa sembrar la Palabra de Dios a través del libro sagrado – “. De barrido” y por lo tanto La palabra “Corea” expresa el acto sagrado de la creación: cuando nuestro padre “ekorefse”,que sembró las semillas de la madre-hija para nosotros y moldeado con nosotros! Hoy en día, el verbo que se conoce como “cross-korefo”, de la hija: la vidakorefo hija <. Ese es el acto más creativo del mundo! En el “Corán” (la palabra está tomada de los árabes, persas y turcos-del griego homérico: Corea del Sur).

El “Corán” es de 114 “fondos” (el correspondiente “árabe” palabra:«sura» también es griega, de la “Serie”).

Pero la palabra “Allah” es laHelénica “alios”, que es la palabra griega proto-Sol: El Dios en primer lugar de los primeros proto-griegos Pelasgo no era Júpiter no, Saturno, pero el sol! Eso le da luz y vida a la gente: alios ** sun ** Hellas (= luz) ** ** Hellas (H = X)Dios … Y el nombre de “Mahoma” ha sido tomada de Helénica”magnanimidad” = ser alma del mundo rico.

Advertisements

Posted on January 23, 2013, in HISTORY. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Περίπου, κάποτε το ίδιο είπαν και οι Ρωμαίοι.
    Λέτε οι Μουσουλμάνοι να μελετήσουν σε βάθος το Surah XXX 1-5 και να επανεκτιμίσουν τη στάση τους απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό;
    Οι Έλληνες σέβονται τους αιχμαλώτους πολέμου σαν ανθρώπινα όντα.
    Κάποιοι στο Ισλάμ ισχυρίζονται ότι οι αιχμάλωτοι εχθροί πρέπει να σκοτώνονται ή κάνω λάθος;
    Οι Έλληνες σέβονται όλες τις θρησκίες από τη γνώση ότι το Υπέρτατο Όν έναι ένα και οι άνθρωποι δημιουργήματα του. Οι Έλληνες ποτέ δεν έκαμαν θρησκευτικούς πολέμους.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: